Dokumenty

Foto: Unsplash

 Regulamin
 Oświadczenie

Zakres wiedzy dla uczestników Turnieju arbitrażowego dla aplikantów radcowskich:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Część piąta, Sąd Polubowny (Arbitrażowy) – art. 1154 i następne (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575)
  • Regulamin i Statut Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Rekomendowane publikacje:

  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. naukowa: Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz, wyd. 5, Wolters Kluwer Polska 2016
  • Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, część A, Marcin Asłanowicz, C.H.Beck 2017
  • Sądownictwo polubowne (arbitraż), Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik, , C.H.Beck 2007
  • Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Łukasz Błaszczak, Wolters Kluwer Polska 2010
  • Arbitraż sportowy, dr Michał Biliński, dr Magdalena Jaś-Nowopolska, dr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska, C.H. Beck 2019
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów  w polskim systemie prawnym, Red. Włodzimierz Głodowski, Wyd. Uniwersytet Adama Mickiewicza 2020
  • ADR Arbitraż i Mediacja – kwartalnik, C.H. Beck
 Materiał pomocniczy – projekt Regulaminu Sądu Arbitrażowego
 Materiał pomocniczy – projekt Statutu Sądu Arbitrażowego